" ORGANİK TARIMIN  ve ORGANİK ÜRÜN TÜKETMENİN "  YALNIZCA BİR GIDA KONUSU OLMADIĞINI, EŞ ZAMANLI OLARAK BİR ÇEVRE DESTEK PROGRAMI  ve SAĞLIKLI YAŞAMIN DİĞER ANAHTARININ  OLDUĞUNU,  UNUTMAYINIZ

  SAĞLIKLI NESİLLER-TEMİZ GIDA-YEŞİL DOĞA İÇİN  ORGANİK TARIMDA BULUŞALIM,

YARINLARA HEPBERABER EL ELE KOŞALIM.


  Satıcılar  Türlü Söylem Yada  Reklam Marifeti İle   Ürünün  " Organik - Ekolojik "  Olduğunu Belirtebilir  Yada Bu Tür Ticari Ünvan Kullanabilirler.

Veya Gıda Üretim İzni Belgelerini Yada Pek Çok Belge Gösterebilirler

Ama Siz ,  Unutmayınız  Ve  Aldanmayınız

Bir Ürünün  Organik Ürün Sertifikası  Yoksa, Kendisini Belgelendirmediyse  O Ürün Asla Organik  ( Ekolojik, Biyolojik ) Değildir.

Ve Bu Ürünün  Niteliği Ve Kalitesi Ne Olursa Olsun Yasalarımıza Göre Konvansiyonel Üründür .

BÖYLESİ ÜRÜNLERİN MUHTEMEL RİSKLERİ DE TAŞIDIĞINI SÖYLEMEK DOĞRU OLACAKTIR.

Size Organik Ürün Sertifikası Gösterilse De O Sertifikanın İlgili Ürüne Ait Olup Olmadığını Ve Geçerlilik Tarihini Kontrol Ediniz.

Zaten Her Gıda Üreticisinin  İlgili Bakanlıkta " Gıda Üretim  Kaydı " nın Bulunması Ve Kimi Belgeleri Tamamlaması Yasal Zorunluluktur.

Oysa  Organik Tarım Sertifikası  Başlı Başına Bir Belgedir.


Unutmayınız !

Organik ( Ekolojik, Biyolojik ) Ürün Sertifikalı Bal, Özel Sahalarda Üretilen Ve Sayısız Tahlillerden Geçtikten Sonra  T.C.  Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Sertifikasyon Kurumlarınca Onanıp Sertifikalandırılarak  Sofranıza Gelen Baldır.

Ayrıca ,  Ürünlerin Yanı Sıra  Bu  Ürünlerin İşlendiği  Tesislerde  Sürekli Denetlenerek  Müstakilen  " Organik Ürün İşleme " Yeterliliğini Belgelemek İçin  Organik Tarım Sertifikası  İle Sertifikalandırılmaktadır.


İLGİLİ MEVZUAT

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18 Ağustos 2010 Tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sertifikalandırılarak,  Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Üretim İzni İle Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine Uygun Olarak Üretilip Paketlenen Ürünleri Kapsar.


  NİÇİN ORGANİK ÜRÜN TÜKETMELİYİZ ?

Çünkü ;

Asla çevre kirliliği yapmaz, ekolojik dengeye zarar vermez.

Bilakis toprağı, havayı, temiz su kaynaklarını, genetik düzeni ve biyolojik çeşitliliği korur, destekler, bunların sürdürülebilirliğini sağlar.

Ayrıca toprak erozyonunu engeller, tüm bu eylemleri yaparken yinelenebilen enerji kaynaklarından faydalanır, genel enerji tüketiminde tasarruf sağlar,   ekonomiye destek olur, nispeten köye geri dönüşü hızlandırır, ihraç edildiğinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.  


ORGANİK ÜRÜN TÜKETİCİSİ OLMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

  Zehirli kimyasal ilaç ve gübrelerle uğraşarak 6 kat fazla kanser riski taşıyan çiftçilerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın ve kendimizin sağlığını korumak,

Gelecek nesillerin sağlığını korumak, (ABD'de,  0-2, Almanya'da 2-6 yaş grubu çocuk mamalarının üretiminde organik ürünlerin kullanılması yasa ile zorunlu hale gelmiştir)

Toprak, hava  ve su kalitesini yani doğayı korumak,

Toprak erozyonunu önlemek,

Toprakların bünyesindeki canlı ve organik madde miktarını arttırarak zenginleştirmek,

Su ve enerji tasarrufu sağlamak,

Küçük çiftçilerle sözleşme yaparak verilen primlerle onların yok olmalarını önlemek,

Sözleşmeli çiftçilerin ürünlerini alarak pazarlama sorunlarını çözerek üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmak,

Bölgesel üretimi destekleyerek ve yok olmaya başlayan ürünlerin üretimini teşvik ederek biyolojik çeşitliliğikorumak,

GDO'sız tohum kullanarak temiz ürün yaratmak,

Daha ucuz ve uzun vadeli kapalı üretim(bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada) yaparak üreticinin gelirini arttırmaktır.

(Not: Sayfanın Sonunda Örnek Ürün Etiketini Görebilirsiniz.)


  ORGANİK TARIM  NEDİR?

  Organik Tarım, üretimde  sentetik kimyasal  üretim girdilerinin kullanımını ortadan  kaldıran, bunun yerine ekim nöbeti, ürün artıkları, hayvan gübresi, yeşil gübre ve tarım dışı organik atıklar kullanılan; hastalık, zararlılar ve yabancı ot mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı, topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliğin artırılmasına yönelik bir üretim sistemidir.

Organik tarımda hedeflenen, doğal kaynakları koruyarak  zararlı ve hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir.

Bir başka tanımla organik tarım,

Organik Tarım, sürdürülebilir bir eko-sistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için de daha iyi çevresel yaşam şartları ile sonuçlanan bir süreçler dizisine dayalı, bütünsel bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle, organik üretim sadece belirli girdileri kapsayan veya dışlayan bir üretim sistemi olmanın ötesini ifade eder.

Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar  ve gübreler ve tüm sentetik koruyucuların, genetik değişime uğratılmış organizmaların (GDO) ve ışınlama yöntemlerinin kullanımı yasaklanmıştır.

Organik tarım standartlarına uygunluk, hileli uygulamalara karşı tüketiciyi korumak da dahil olmak üzere, denetim ve sertifikalama yoluyla güvence altına alınmaktadır.

Organik Üretim; eko-sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi korumaya yönelik, üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, insana ve çevreye dost,  bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte içeren kapalı sistem bir üretim şeklidir.

Organik Ürün; sözleşmeli çiftçi uygulamasıyla ve üretimden tüketime kadar her aşamada kontrollü olarak yetiştirilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerdir. Yani, organik tarımın esaslarına uyularak kontrol edilip sertifikalandırılarak üretilmiş, hasat edilmiş, işlenmiş, depolanmış, ambalajlanmış ve nakledilmiş ürünler yani sağlık için güvenli ürünlerdir.


  NEDEN ORGANİK TARIM?

  Geleneksel tarımda, monokültür  üretimle yani aynı araziye devamlı aynı ürün ekilerek tek yönlü tarım yoluyla  sömürülen  toprağın verimliliğinin düşmesine neden olduğu halde organik tarımda uygulanan ekim nöbeti(münavebe) toprağı zenginleştirerek verimliliğini arttırmaktadır.

Türkiye'deki çiftçilerin  % 85'i küçük arazi sahipleridir, Yatırım güçleri zayıftır ve örgütlenerek bir araya  gelmekte zorlanmaktadırlar. Organik tarımda çiftçiler bir araya gelerek  üretim yapma fırsatını  yakalayabildikleri  gibi  daha az masraf yaparak daha kaliteli ürün elde etme ve daha çok kazanma fırsatını yakalayabilmektedirler.

Organik tarım tarlada çalışanlara daha sağlıklı bir ortam sağlar. Çünkü sağlığı tehdit eden kimyasalların kalıntı riskleri en düşük düzeydedir yani sağlık için risk taşımazlar.

Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.

Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.

Organik tarım, çevre sorunlarına nedeniyle tehdit altında olan  tarımsal  alanları,  yaban hayatı ve biyo çeşitliliği  korumaktadır.

Organik tarım, su ve enerji tüketimini azaltıp  yenilenemeyen kaynakların ekonomik  kullanımını sağlamaktadır.

Organik üretimde, ürünlerin ışınlanmasına da izin verilmemekte ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO)üretilen girdi materyalleri kullanılmamaktadır.

Organik  ürünler organik tarım kurallarına göre üretilmiş ve denetlenmiştir.

Organik tarım ambalajlı, etiketli ve markalı ürünler üretimine olanak sağlar.

Organik ürünler üretiminde sentetik kimyasal  girdiler kullanılmadığı  ve ürünlerin doğal tat maddelerinin yapısında da  bozulma söz konusu  olmadığı için sağlıklı ve  lezzetli ürünler üretilmektedir.

Organik tarım;  hava, su ve toprak kirliliğine neden olmadığı için  doğanın dengesini koruyan  bir üretim şeklidir.

Kırsal kesimde kendine yeterlilik risk altındadır. Sürekli artış gösteren ve önlenemeyen köyden kente göçün önlenmesinde de organik tarım bir çözüm teşkil etmektedir.

Eko-köyler ve eko-turizm çiftçilere yeni bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.


  ORGANİK TARIMIN PRENSİPLERİ NELERDİR?

  Organik üretim yapan tarım işletmelerinde doğal kökenli hammaddeler kullanılarak üretim yapılmalıdır.

Organik tarımda yeter miktarda ve yüksek kalitede ürüna üretmek, maksimum verimi hedeflemekten önce gelmektedir.

Organik tarım sentetik ve kimyasalların kullanımını yasakladığından çiftlik gübresi, yeşil gübre, çiftlik ve sıvı atıkları, saman, torf, mantar üretim artığı, organik ev artıkları kompostu, hayvansal atıkların işlenmiş ürünleri, deniz yosunları ve yosun ürünleri, talaş, ağaç kabuğu, odun artıkları, tabii fosfat kayaları gübre olarak kullanılabilir.

Kontrol ve sertifikasyon sistemi uygulanarak yani her aşmada kayıt tutularak yapılan üretimdir.

Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları göz önünde bulundurmalı bu koşullara uygun  dayanıklı, tohum, fidan ve hayvan kullanılmalıdır.

Sözleşmeli çiftçi uygulaması ile yapılan üretimdir.

Geçiş dönemi ve ekim nöbeti uygulamalı üretimdir. Ekolojik ortama uygun dengeli karışımlar yapılarak  münavebeli olarak uygulanan ekimde  baklagillere  ağırlık verilmelidir.

"Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği"nin esaslarına  göre modern tarım teknikleriyle üretimdir.

Hayvansal üretimde ise ağıl ve ahırların usluna uygun olması, beslenme ihtiyacının mümkün olduğu ölçüde işletmeden karşılanması yemlere kimyasal maddeler (antibiyotikler, kilo artırıcı katkı maddeleri vs.) katılmaması gerekir.

Yetiştiricilikte yem ihtiyacının karşılanmasında 1 ha. alan için 1 büyükbaş hayvan düşünülmelidir.

Biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini korumayı hedefleyerek çevre ve insanlara olan zararını en aza indiren üretimdir.

İşletmenin kendi ürettiği girdilerini kullanmasını sağlayarak kendine yeterli  kapalı  sistem ve sürekliliği sağlanmış bir  üretim sistemi oluşturmaktadır.

Sulama sisteminin değiştirilmesi (damlama sulama) ile yapılan üretimdir.

Yenilenmesi güç olan kaynakların kullanımını en  düşük düzeye indirgemektir.

Hastalık ve zararlılar ile biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri uygulamaları ile yapılan üretimdir.

Yabancı ot mücadelesinde farklı sistemleri uygulayarak yapılan  üretimdir.

Ambalajlama, depolama ve taşıma safhalarında da kontrol edilip sertifikalanarak yapılan üretimdir.

Pazarlama ve satış  sistemlerinde farklı uygulamaların yapıldığı üretim şeklidir.

Eko-Köyler ve eko-turizm oluşumlarının yaratılma fırsatları olan doğa ile uyumlu şekilde üretimdir.


  ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASI NEDİR ?

  Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir.

Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslar arası bağımsız denetleme firmaları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, "Organik Ürün Sertifikası" verirler.

Kontrol ve Sertifikasyon firmaları,   Organik Tarım kanunu ve yönetmeliğinde  belirlenen  görevlendirme  esaslarına göre kontrol ve sertifikasyonu yaparlar. Bu kanun ve  yönetmelikte  aynı zamanda kontrol organlarının kimler olabileceğini, hangi hususları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler.

Organik ürün sertifikaları, ürünlerin yetiştiği arazinin toprak analizlerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama zincirindeki her safhasında gerekli şartlara uyulduğunu belgelemektedir. Sertifikalama sisteminin 3 ayağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon firmalarıdır.

Organik tarımın kontrol ve sertifikasyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kontrol  ve sertifikasyon firması tarafından yapılmaktadır.

İç pazarda dükkanlarda, marketlerde ve hipermarketlerde satılan organik ürünlerin ambalajların üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının logosu ve yanında kontrol ve sertifikasyon firmasının logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında kontrol ve sertifika  firması tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldığının yazı ile belirtilmesi  gerekmektedir.

Ancak bu tanımlara uygun ambalajlarda satılan ürünler kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış ve organik olan ürünledir.


  ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALIRKEN  NELER YAPILMALIDIR?

  1. Organik tarım kanunu ve yönetmeliği incelenerek organik tarımın esasları öğrenilmelidir. Organik tarımın kurallarına    uyularak   yapılacak olan kontrollü ve  sözleşmeli  üretimde kayıt ve kalitenin esas olduğu  kabul edilmelidir.

2. Organik tarım yapılacak araziler; geleneksel üretim yapılarak ilaçlanan  tarlalar,  yol, fabrika  ve  benzeri kirletici yapıların

yakınında bulunmamalıdır.  Mesafelerin tespiti  için bir kontrol ve sertifikasyon firmasına danışılmalıdır.

3. Organik tarım yapmaya karar verilen arazide; sebzeler gibi tek yıllık bitkilerde  2 yıl, meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde 3 yıl süreyle geçiş dönemi uygulamasıyla organik tarım esaslarına göre üretim yapılacağı fakat  "geçiş dönemi ürünü" elde edileceği ve böyle pazarlanacağı bilinmelidir.

4. Aynı tarlada her yıl aynı ürünün üretimi yerine bölgeye göre uygun ekim nöbeti (münavebe/rotasyon) uygulaması yapılacağı kabul edilmelidir.

5.Kontrol ve Sertifikasyon Firmalarında birisi ile  sözleşme yapılarak, belirli bir masraf karşılığı, üretimin her aşamasında kayıt tutulması ve yapılacak kontroller sonucu sertifika alınması gerektiği bilinmelidir.


ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALINDIKTAN SONRA  NELER  YAPILMALIDIR?

1. Yurt içi ve yurt dışında uygulanan ilgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi

2. Ekolojik  ve ekonomik analizin yapılması

3. Alınabilecek danışmanlık hizmetlerinin araştırılması

4. Organik  ürün deseninin belirlenmesi ve üretim bilgilerinin derlenmesi

5. Ön dokümantasyon hazırlığının yapılması

-   Üretici bilgilerini içeren organik üretici kartlarının hazırlanması

-   Son üç yıllık üretim bilgilerini kapsayan organik üretici arazi envanterinin hazırlanması

-   Organik tarım parsellerin krokilerinin hazırlanması

-   Organik tarım yönetim planının  hazırlanması

6. Kontrol ve sertifikasyon hizmetleri için teklif alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi

7. Kontrol ve sertifikasyon firması ile sözleşme imzalanması ve kontrol/sertifikasyon sürecinin başlatılması

-   Kontrolör tarafından  proje sahibinin  hazırladığı dokümanların incelenmesi

-   Kontrol faaliyetinin başlaması

-   Üreticiler veya işleyici firmalar ile görüşmelerin yapılması

-   Arazi/işletme  incelemelerinin yapılması

-   Numune alımı ve analiz kararlarının alınması

(Analizler ancak bu işle ilgili akredite olmuş laboratuarlar tarafından yapılabilir)

8.  Organik tarım esaslarına göre rapor yazılması  Kontrol edilen her bir projenin raporu yazılmak zorundadır. Raporun içeriği talep edilen sertifika standardının sorularına yanıt vermelidir. Sertifikasyon işlemi yetkili bir başkası tarafından bu rapor ve bu raporun ekleri incelenerek yapılmaktadır.

9. Sertifikasyon Sürecinin başlaması

10. Satış  Sertifikasının düzenlenmesi

Satın alma, işleme, paketleme, satış vb. faaliyetlere ilişkin sürecin kontrolü belgeleme ve bilgilendirme düzeyinde devam eder

Kontrol ve Sertifika masrafları ise,  kontrolörün firma merkezi  ile proje bölgesi arasında ulaşım için harcanan   zaman, arazi uygulamasında harcanan zaman, rapor ve benzeri ofis çalışmaları için harcanan zamanın ücretlendirilmesidir.

 

 

SİZİ YÖNLENDİRECEK ÖRNEK ETİKET AŞAĞIDADIRALDIĞIMIZ ÜRÜN GERÇEKTEN ORGANİK Mİ?

 

Aldığınız ürün çeşitli adlar altında olabilir.

Tahliller örneklenebilir, gıda üretim izinleri size gösterilebilir yada başkaca sözde özellikler ortaya konarak sunum yapılabilir.

Bunlar her gıda üreticisinin yasal olarak yapması gereken  " RUTİN "  uygulamalardır.

(Şayet yapılmışsa)

 

Ürün gerçekten organikse bunun isbatı ve tek yolu yukarıdaki fiillerin yanı sıra

" Organik Tarım Kanunu "  hükümlerine uyarak ürünü  "ORGANİK"  olarak sertifikalandırmaktır.

Aksi halde sunum üzerinden    yine    kandırılmış oluruz.
 

Yasalarımıza göre bir ürünün gerçekten organik ürün olduğu, ürünün etiketi üzerindeki 2 LOGO ile kimi bilgilerden anlaşılır.

Logolardan birisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen (Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım) logosu diğeri denetçi Sertifikasyon Kuruluşunun logosudur.

 

Ayrıca Sertifikasyon Kurumunun Sicil Nosu ile Üretici Firmanın Sertifika ve Müteşebbis Numaraları Mutlaka Etiket Üzerinde Bulunmalıdır.

Müteşebbis evvelce sertifika almış olabilir, sertifikanın içinde bulunduğumuz yıla ve ilgili ürüne ait olup-olmadığını kontrol ediniz.

 

Organik , % 100 Doğal , Biyolojik , Ekolojik yada bunların kısaltılmış kelimelerini kullanan ve bu iki logo ile bahse konu bilgileri etiketinde barındırmayan ürününün " İlgili mevzuat " dahilinde olduğunu söyleyerek satış yapmaya uğraşanların ürünlerini

 

 

ASLA ALMAYINIZ ve DURUMU İLGİLİ YERLERE ŞİKAYET EDİNİZ

 

 

Ayrıca

Organik Gıda Sahteciliğinde

" ALO 174 "

veya

" [email protected] "

Üzerinden Şikayette Bulunabilirsiniz.

Bu yıla Ait Organik Tarım Müteşebbis Sertifikamızı Görmek İçin

Tıklayınız >>>

  


Artık Kansere Yakalanma Yaşı 25 lere indi .

Bu Bize Bir Uyarı Olamaz mı?

  


SAFF 1011 ORGANİK ÜRÜNLERİ TAMAMEN ÖZEL ÜRETEİM OLARAK SİZE SUNULMAKTADIR.

SAFF 1011, ORGANİK BAL DÜNYASI, SİZİN DÜNYANIZ.


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR